Polityka prywatności

Polityka Prywatności i pliki Cookies

 1. Polityka prywatności administratora to informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i innych informacji dotyczących użytkowników strony internetowej raftingalexia.pl (zwanej dalej „Stroną”). W niniejszej polityce prywatności administrator zawarł jednocześnie wszystkie informacje, które osoby, których dane dotyczą, powinny otrzymać zgodnie z RODO.
 2. Polityka prywatności zawiera informacje o przetwarzaniu danych pozyskiwanych przez Stronę.
 1. Administratorem danych osobowych użytkowników Strony jest Rafting Alexia o., właściciel https://raftingalexia.pl/, będący administratorem serwisu znajdującego się pod adresem https://raftingalexia.pl/, który gwarantuje bezpieczeństwo danych, w tym danych osobowych, użytkowników odwiedzających stronę internetową https://raftingalexia.pl/. Zamieszczone poniżej informacje gwarantują zachowanie poufności danych osobowych a także ich właściwe wykorzystanie.
 2. Z administratorem danych można się skontaktować:
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jeżeli chcesz korzystać ze świadczonych usług, jest ono niezbędne do przygotowania wyceny, zawarcia i realizacji Umowy.
 2. Aby móc zawrzeć i należycie wykonać zawartą umowę, wymagane jest podania następujących danych osobowych: adres e-mail, imię, nazwisko, telefon.
 3. Dane te należy podać w formularzu kontaktowym.
 4. Jeśli z jakiegoś powodu nie zostaną podane te dane osobowe, nie będę możliwe wycenienie usługi i zawarcie umowy. 
 5. Poza informacjami niezbędnymi do zawarcia i realizacji ewentualnej umowy możliwe jest dostarczenie informacji pochodzących z korespondencji: udostępnione zostaną niektóre dane osobowe, jeżeli kontakt będzie się odbywał za pośrednictwem poczty elektronicznej, a także używając formularzy kontaktowych udostępnionych na Stronie lub kontaktując się z administratorem za pośrednictwem tradycyjnej poczty, telefonu lub innych środków poza sieciowych.
 6. Niektóre informacje są gromadzone automatycznie w wyniku używania Strony, jak opisano to w sekcji poświęconej Cookies. Nie oznacza to jednak, że dane będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania. Informacje te zawierają między innymi:
 1. adres protokołu internetowego (IP) urządzenia, z którego uzyskano dostęp do Strony (czasami można go wykorzystać do uzyskania informacji o kraju lub mieście, w którym korzysta się z platformy);
 2. adres strony odwiedzanej bezpośrednio przed odwiedzeniem strony internetowej;
 3. konkretne działania podejmowane na Stronie, w tym odwiedzane strony, przesyłanie strumieniowe, łączenie z kontem na Facebooku, LinkedIn Twitterze, umieszczanie komentarza lub przeprowadzanie wyszukiwania;
 4. wszelkie wyszukiwane hasła, które były wprowadzane na Stronie;
 5. czas, częstotliwość i długość wizyt na Stronie;
 6. rodzaj wyszukiwarki i systemu operacyjnego;
 7. rodzaj urządzenia, z którego uzyskano dostęp do Strony, np. dostęp do Witryny z komputera osobistego, czy też z urządzenia mobilnego i identyfikatora urządzenia (ID);
 8. informacje zebrane za pośrednictwem ciasteczek i podobnych technologii, jak opisano to sekcji poświęconej Cookies.
 9. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
 1. dokonania wyceny usługi. Podstawą prawną tego przetwarzania jest to, że jest ono niezbędne do zawarcia umowy i jej wykonania;
 2. udostępniania Usług, czyli do korzystania z nich przez użytkownika. Podstawą prawną tego przetwarzania jest to, że jest ono niezbędne do zawarcia umowy i jej wykonania;
 3. zarządzania i usprawniania działalności Strony, ulepszanie oferty. Podstawą prawną tego przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora;
 4. kontaktowania się oraz interakcji z użytkownikiem, przez co należy rozumieć odpowiedzi na adresowane zapytania, komentarze, itd. W tym wypadku w zależności od konkretnej sytuacji podstawą prawną przetwarzania danych może być zgoda użytkownika lub prawnie uzasadniony interes Administratora;
 5. rozwiązywania sporów, rozpatrywania skarg lub roszczeń, przez co należy rozumieć rozpatrywanie reklamacji, roszczeń prawnych lub sporów z udziałem użytkownika lub Administratora – w tym wypadku w zależności od konkretnej sytuacji podstawą prawną przetwarzania danych może być zgoda użytkownika lub prawnie uzasadniony interes Administratora;
 6. realizacji obowiązków, jakie nakładają przepisy prawa, np. przepisy prawa podatkowego. W tym wypadku podstawą prawną przetwarzania danych będzie to, że przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na Administratorze.
 1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
 1. dostępu – uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);
 2. do otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);
 3. do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
 4. do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);
 5. do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:
 1. do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);
 2. do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO);
 3. do cofnięcia zgody w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostaje zgodne z prawem. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez administratora danych osobowych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona.
 1. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.
 2.  Użytkownik posiada także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ilekroć jego podstawą jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W szczególności dotyczy to marketingu bezpośredniego.
 3. Jeżeli użytkownik występuje do Administratora z żądaniem, aby wykonać jedno z powyższych praw, Administrator spełnia to żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania użytkownika w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Użytkownika uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.
 4. Administrator przechowuje dane osobowe użytkownika przez czas obowiązywania zawartej z nim umowy, a także po jej zakończeniu w celach:
 1. dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;
 2. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,;
 3. statystycznych i archiwizacyjnych;
 4. przechowywania, maksymalnie przez okres 5 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.
 1. Dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora przechowywane będą przez okres obowiązywania umowy, do momentu wygaśnięcia plików cookies lub do momentu wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu wobec takiego przetwarzania w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.
 2. Administrator przechowuje dane osobowe:
 1. przez okres 3 lat lub 10 lat + 1 rok — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się z zawarciem i wykonaniem umowy (długość okresu zależy od tego, czy obie strony są przedsiębiorcami czy też nie);
 2. przez okres 6 miesięcy — w odniesieniu do danych osobowych, które zostały zebrane przy wycenie usługi, a jednocześnie nie doszło do niezwłocznego zawarcia umowy; 
 3. przez okres 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego;
 4. do miesiąca od czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;
 5. do miesiąca od czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub do celów marketingowych;
 6. do miesiąca od czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową.
 7. Jeśli Użytkownik ma konto użytkownika albo dodał komentarze na tej Stronie, może zażądać dostarczenia pliku z wyeksportowanym kompletem swoich danych osobistych będących w posiadaniu Administratora, w tym całość tych dostarczonych przez Użytkownika. Może także zażądać usunięcia przez Administratora całości swoich danych osobistych w posiadaniu Administratora. Nie dotyczy to żadnych danych, które Administrator jest zobligowany zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa.

Nie są gromadzone przez Administratora intencjonalnie żadne dane osobowe osób, które nie ukończyły 18 roku życia. Jeżeli Administrator zauważy, że gromadzi dane osobowe osoby w wieku poniżej 18 lat, usunie je niezwłocznie. Jeśli Użytkownik ma powody, aby sądzić, że Administrator zgromadził takie dane osobowe, prosi się o natychmiastowy kontakt z Administratorem.

 1. Aby ułatwić korzystanie ze Strony, używa się „plików cookie”. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
 2. Ciasteczek używa się w następujących celach:
 1. zapewnienia dostępu do usług, jakich Użytkownik poszukuje na Stronie;
 2. udoskonalenia Strony i świadczonych usług;
 3. zapewnienia bezpieczeństwa na Stronie;
 4. lepszego przedstawienia usług w celach marketingowych.
 5. Do realizacji usługi wyróżniamy cookies:
 1. niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony lub funkcjonalności, z których Użytkownik chce skorzystać;
 2. funkcjonalne, które pozwalają na analizę, w jaki sposób Użytkownik korzysta ze Strony, np. w jakie linki klika i z jakich ustawień przeglądarki korzysta;
 3. reklamowe/biznesowe, które pozwalają lepiej oceniać efektywność działań reklamowych i marketingowych. Te ciasteczka pochodzą od partnerów Administratora, z których usług korzysta w celu analizowania i śledzenia odwiedzin Strony i efektywności stosowanych reklam. Administrator nie dzieli się danymi osobowymi Użytkownika z dostawcami tych usług za wyjątkiem danych zbieranych bezpośrednio przez ciasteczka reklamowe/biznesowe. Dane zebrane w taki sposób mogą być połączone z danymi zebranymi w inny sposób przez dostawców. Takie zewnętrzne przetwarzanie będzie podlegało politykom prywatności stosowanym przez partnerów Administratora.
 1. Jeśli Użytkownik zostawi na Stronie komentarz, będzie mógł wybrać opcję zapisu swojej nazwy, adresu e-mail i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Te ciasteczka wygasają po roku.
 2. Artykuły na tej Stronie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę. Witryny mogą zbierać informacje o Użytkowniku, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować interakcje Użytkownika z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie jego interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiada konto i jest zalogowany w tamtej witrynie.
 1. Ciasteczka te są ściśle związane z działaniem Strony i pozwalają m.in. na prawidłowe wyświetlanie strony.
 2. Można skonfigurować przeglądarkę w taki sposób, aby nie wykorzystywała żadnych ciasteczek. Rezygnacja może mieć negatywny wpływ na działanie i funkcjonalności Strony.
 1. Witryna korzysta z usługi Google Analytics świadczonej przez firmę Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Google będzie analizować korzystanie ze Strony przez Użytkownika, co pozwoli na jej ulepszenie. Informacje gromadzone przez Google w związku z korzystaniem ze Strony (np. odwiedzane podstrony, ustawienia językowe, wykorzystywane systemy operacyjne) będą przesyłane do serwera Google zlokalizowanego w USA, gdzie będą one przechowywane i analizowane. Odpowiednie wyniki będą następnie Administratorowi udostępniane w postaci zanonimizowanej. Zbierane dane nie będą kojarzone z pełnym adresem IP Użytkownika w ramach tego procesu. Uaktywniona została funkcja anonimizacji adresów IP oferowana przez Google, która usunie ostatnich 8 cyfr (typ IPv4) lub ostatnich 80 bitów (typ IPv6) z adresu IP Użytkownika. Ponadto Google jest organizacją certyfikowaną na mocy zawartej pomiędzy UE i USA umową o ochronie poufności (EU–US Privacy Shield), co gwarantuje utrzymanie odpowiedniego poziomu ochrony danych w odniesieniu do przetwarzania danych przez Google w USA. Dodatkowe informacje o usłudze Google Analytics są dostępne na stronach Google Analytics Terms of Use (warunki korzystania z usługi), Privacy and Data Protection Guidelines of Google Analytics (zasady prywatności i ochrony danych) oraz Google Privacy Policy (regulamin prywatności).
 2. Można ściągnąć i zainstalować w przeglądarce plugin pozwalający na wyłączenie ciasteczek Google Analytics.
 1. Strona korzysta z Google AdWords w celu reklamy produktów i usług Administratora w Internecie. Adwords będzie wyświetlał reklamy na innych odwiedzanych przez Użytkownika stronach bazując na tym, z jaką częścią Strony się zapoznał. W tym celu będą wykorzystywane ciasteczka, które zostaną umieszczone na urządzeniu Użytkownika. Ciasteczka te w żaden sposób nie pozwalają Administratorowi na zidentyfikowanie Użytkownika albo na uzyskanie dostępu do urządzenia Użytkownika.
 2. W celu rezygnacji z tych ciasteczek kliknij w link Google’s Ads Settings i postępuj zgodnie z instrukcjami.
 1. Dodatkowe informacje na temat plików cookies i innych technologii można znaleźć m.in. pod adresem wszystkoociasteczkach.pl, youronlinechoices.com lub w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.
 2. Komentarze gości mogą być sprawdzane za pomocą automatycznej usługi wykrywania spamu.
 3. Kiedy odwiedzający witrynę zostawia komentarz, Administrator zbiera dane widoczne w formularzu komentowania, jak i adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu.
 4. Zanonimizowany ciąg znaków stworzony na podstawie twojego adresu email (tak zwany hash) może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia czy jej używasz. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna tutaj: https://automattic.com/privacy/. Po zatwierdzeniu komentarza obrazek profilowy Użytkownika jest widoczny publicznie w kontekście jego komentarza.
 1. Polityka prywatności może być uzupełniania lub uaktualniania zgodnie z bieżącymi potrzebami administratora w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji użytkownikom dotyczącej ich danych osobowych i informacji o nich. O wszelkich zmianach polityki prywatności użytkownicy zostaną poinformowani na Stronie.
 2. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od [31.05.2021].

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób: 

 1. listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
 2. przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt 
 3. telefonicznie: (22) 531 03 00.